מדיניות פרטיות 

מדיניות פרטיות

 
 

(מעודכנת ליום 15.8.02)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
nana10 מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה במסגרת nana10 – שער הכניסה לאינטרנט (להלן: "אתרי nana10" או "האתרים"). תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתרים. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת nana10 במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרי נענע או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.
 

רישום לשירותים

 
חלק מהשירותים באתרי נענע טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ו-nana10 תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. כך, לדוגמה, בעת השימוש במדור הדרושים בנענע תתבקש תמסור פרטים מתוך קורות החיים שלך.
 

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של nana10. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.
 
 

השימוש במידע

בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. nana10 תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי nana10, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) דואר אלקטרוני ופורומים - וכן במשחקים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים.

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את nana10 לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.

לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך (כולל מודעות במדור הדרושים או בניית אתר אישי).

כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתרי nana10 לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את nana10 לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.

nana10 רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, nana10 לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרי nana10.
 

מסירת מידע לצד שלישי

nana10 לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של nana10, או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת nana10 ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת קשר איתך.

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי נענע, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות שבניגוד לדין או נסיון לבצע פעולות כאלה;

אם יתקבל בידי nana10 צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין nana10.

בכל מקרה ש-nana10 תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

nana10 תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות אחרות הקשורות ל-nana10, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

 

nana10 תהא רשאית להציע לך לעשות שימוש באפליקציות שונות, בין אם באתרי נענע 10 השונים ובין אם באתרים אחרים (כגון פייסבוק), אשר עלולות לידע צדדים שלישיים (לרבות ברשתות חברתיות) כי קראת תכנים מסוימים מאתרי נענע השונים. בהורדת האפליקציה הנך מאשר כי הובא הדבר לידיעתך ואין לך ולא תהיה לך בעתיד כל טענה ו/או דרישה ביחס לאמור לעיל".

אם nana10 תארגן את פעילותה או את פעילות האתרי נענע במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

נענע10 שומרת על פרטיות נתוניך בהתאם להוראות החוק. בכפוף לכך, נענע10 תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך ובמידע שייאסף בנוגע לדפוסי השימוש שלך, מידע או פרסומות אותם קראת, העמודים שגלשת אליהם וצפית בהם, השירותים שהתעניינת בהם, ולשמור את המידע במאגרי המידע שלה כמתחייב על פי דין. השימוש שתעשה נענע10 בנתונים אלה ייעשה בכפוף להוראות החוק, למטרות: שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את נענע10 לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

 

בנוסף, בכדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר נענע10 לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את נענע10 לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת. בנוסף לאמור, ישמש המידע גם ליצירת הקשר אתך להתאמת מודעות פרסומות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר - המידע שישמש את נענע10 לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בפרטי התקשרות (כתובת, טלפון)- לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי שימוש אלו או בתנאי השימוש הספציפיים של השירותים אליהם תירשם.

 

Cookies

ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר.

ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת (להלן: "Cookies" .)

תפקיד ה - Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.

אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.

אתה יכול למחוק את ה - Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה - Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים.

השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן.

 

 למדיניות הפרטיות של Google ראה:http://www.google.com/intl/en/privacy

 

שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של גוגל (ככל שלא מותקן Cookie של גוגל על מחשבך) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.

 

אבטחת מידע

nana10 מיישמת באתרי nana10 מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי nana10 אין בהם בטחון מוחלט. לכן, nana10 לא מתחייבת שהשירותים באתרי nana10 יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי nana10 משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. nana10 תמחוק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש ל-nana10 לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתרי nana10 - יוסיף להשמר ב-nana10 על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה nana10למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה ל-nana10 לפעול כאמור.
 

שינויים במדיניות הפרטיות

nana10 רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה ב-nana10 או בעמודי הבית של האתרים.
 
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by